ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង
Contact us | Contactez-nous

BOREY KUN KHMER & LABOKATOR MARTIAL ARTS មានទីតាំងនៅក្នុងក្រុងកំពតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។.

អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមទូរស័ព្ទ ឬទំព័រ Facebook របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលក្លឹបរបស់យើង។

+855 (0)86988258

BOREY KUN KHMER & LABOKATOR MARTIAL ARTS is located in the city of Kampot in Cambodia.

You can contact us by Phone or our Facebook Page for any further information or join our club training sessions.

BOREY KUN KHMER & LABOKATOR MARTIAL ARTS se trouve dans la ville de Kampot au Cambodge.

Vous pouvez nous contacter par Téléphone ou notre Page Facebook pour tout complément d’information ou vous joindre aux entrainements de notre club.


Retour en haut